John frieda clear shine luminous glaze hair shades 6.5 fl oz 192 milliliters pack of 3 Hair Care

John Frieda Clear Shine Luminous Glaze for All Hair Shades 6.5 fl oz/ 192 ml (Pack of 3) John Frieda Clear Shine Luminous Glaze for All Hair Shades 6.5 fl oz/ 192 ml (Pack of 3) John Frieda Clear Shine Luminous Glaze for All Hair Shades 6.5 fl oz/ 192 ml (Pack of 3)